กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางปัทมา กฤษณรักษ์

ประธาน กกร. , ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. แม่ฮ่องสอน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายปกรณ์ จีนาคำ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายอนุศร ต่ายหัวดง

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. เชียงใหม่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายจักริน วังวิวัฒน์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ลำพูน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายบรรจง วิพรหมชัย

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสุภัทรา ชัยมงคล

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ลำปาง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสกล สุพรรณบรรจง

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวเทวัญรักษ์ ปวงลังกา

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร