กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสราวุธ สงวนเผ่า

ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางเนตยา ไกรโต

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดกำแพงเพชร

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายนิกร ภากรนิพัทธ์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสรวิชญ ธันยบูรณ์สถาพร

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางเนตยา ไกรโต

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดนครสวรรค์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายอนันต์ ชานาญโลหะวานิช

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ดร.นิภา สุพิชญางกูร

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายสิงหา เหมพันธุ์พิรุฬห์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดพิจิตร

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายไกรสร เคาไวยกุล

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายบรรจง ตั้งจิตรวัฒนากูล

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาววรรณวิมนต์ ปานนิล

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดอุทัยธานี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางชลอ โนรี

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสราวุธ สงวนเผ่า

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายสถาพร วัฒนไพโรจน์รัตน์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร