กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรพล สุทธจินดา

ประธาน กกร. , ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสุนทร ธัญญวัฒนกุล

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวจุฑารัตน์ เงินประถม

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ฉะเชิงเทรา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายจิตรกร เผด็จศึก

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายจีรทัศน์ แจ่มไพบูลย์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวรัตนา เล็กเจริญรัตน์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ชลบุรี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวนวลอนงค์ วิเชียร

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ระยอง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายพิธพร สมะลาภา

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสงวน แสงวงศ์กิจ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวจุฑารัตน์ เงินประถม

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร