กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์

ประธาน กกร. , ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางภิรุณ กัลยาณวิสุทธิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. เลย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายณัฐพล เหลืองวงศ์ไพศาล

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายณัฐกร วิจิตรปัญญา

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. หนองบัวลำภู

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.ชัยสิทธิ์ ชัยชนะสุวัฒน์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายณพล เชยคำแหง

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายกิตติพงศ์ ระวิพันธ์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. อุดรธานี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

พันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางภิรุณ กัลยาณวิสุทธิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. หนองคาย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางมนนิภา โกวิทศิริกุล

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายวศิน คุณวาสี

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายสุวัฒน์ วีระเดชะ

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. บึงกาฬ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายบุญเพ็ง ลามคา

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายธนวณิช ชัยชนะ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเอกชัย สิงห์บันฑิต

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร