คณะกรรมการ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

รายนามโครงสร้างผู้บริหาร

นายสนั่น อังอุบลกุล

ประธานกรรมการ

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล

ประธานกิตติมศักดิ์

ดร. พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

รองประธานกรรมการ

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

รองประธานกรรมการ

นายไพรัช บูรพชัยศรี

รองประธานกรรมการ