กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายศาณิต เกษสุวรรณ

ประธาน กกร. , ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายชายเดียว จิตตางกูร

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ชัยนาท

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางอารี คาสวัสดิ์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ร.ต.อ. อรรถกวี ขุนพินิจ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวฤดี โสระฐี

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. พระนครศรีอยุธยา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร

ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวบงกช แจ่มทวี

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวสุกัญญา ทองนิตย์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. ลพบุรี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายพงศธร ชัยชนะพานิช

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายจิรยุทธ์ เตียวสมบูรณ์กิจ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางพรพิมล วงศ์สถรศิลป์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. สระบุรี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นางวรรณภา ชินชูศักดิ์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายเจริญชัย เฉลียวเกรียงไกร

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายโอภาส เรือนสวัสดิ์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. สิงห์บุรี

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ว่าที่ ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรวิสิฐ

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายวิจิตร เลิศไพบูลย์วงศ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวโชติกา สุขเสริม

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. อ่างทอง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสุรัตน์ ภูวประภาชาติ

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายปัญญา ยิ้มพงษ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางลัลนา ปุณณะเวส

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร