กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางปัทมา กฤษณรักษ์

ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายอนุศร ต่ายหัวดง

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดเชียงใหม่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายจักริน วังวิวัฒน์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเทพนิมิต สุทธินันท์ไชย

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดลำพูน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายบรรจง วิพรหมชัย

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสรสิทธิ์ ชลิศราพงศ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสุภัทรา ชัยมงคล

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดลำปาง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสกล สุพรรณบรรจง

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายบุญศักดิ์ ชัยสุทธิวงค์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวเทวัญรักษ์ ปวงลังกา

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร