กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายอมรพันธุ์ พูลสวัสดิ์

ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสมชาติ คะวีรัตน์

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเกริกศักดิ์ งามวิลาศ

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดตาก

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายประเสริฐ จึงกิจรุ่งโรจน์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายชัยวัฒน์ วิทิตธรรมวงศ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายอนันต์ เหลืองคุณวัฒน์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดสุโขทัย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายโกวิทย์ ทรงคุณ

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายลำยอง สอนโต

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นางสาวอภิรดี ไชยเทพ

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดอุตรดิตถ์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสุรชัย วาณิชย์ปกรณ์

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายอักษร ทราปัญ

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดพิษณุโลก

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายปกรณ์ ด่านสีทอง

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นางสาวพญา ธาราวุฒิ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายเกริกศักดิ์ งามวิลาศ

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดเพชรบูรณ์

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายสมเกียรติ กิตติธรสมบัติ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายณัฐพงษ์ เฟื่องปรางค์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร