กกร.ภูมิภาค

กกร. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายพละวัต ตันศิริ

ประธานกลุ่มจังหวัด


สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายหัสนัย แก้วกุล

ประธานกลุ่มจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายชัยวัฒน์ พรหมมณี

ประธานกลุ่มจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดเชียงราย

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ดร.อนุรัตน์ อินทร

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายอภิพันธ์ ภู่ภักดี

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายชัยวัฒน์ พรหมมณี

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดพะเยา

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายณัฐธีร์ อมรพันธุ์รัชตะ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายสุธารักษ์ ฝึกวาจา

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดแพร่

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายปัญจพล ประสิทธิโศภิน

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายกฤตานนท์ ถนอมทรัพย์ทวี

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายอภิชัย ทนันไชย

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

กกร. จังหวัดน่าน

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายศรีรุ่ง รัตนศิลา

ประธานจังหวัด


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ว่าที่ ร.ต.สุเทพ วงค์วิเศษ

ประธานจังหวัด


สมาคมธนาคารไทย

นายยุทธศักดิ์ จักรสมศักดิ์

ประธานจังหวัด


เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้ง กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายชื่อ กกร. กลุ่มจังหวัด
ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารคู่มือ กกร.

คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร
ภาคผนวก คู่มือ กกร จังหวัด กลุ่มจังหวัด

(v.2.3)

ดาวน์โหลดเอกสาร